دوره ها


HTML / CSS

0 ساعت

250,000 تومان


دوره مقدماتی Python

300 ساعت

--

دوره مقدماتی ArcGIS

0 ساعت

--

دوره پیشرفتهArcGIS

50 ساعت

--

دوره آموزشی ENVI

0 ساعت

--

آشنایی با EarthEngine

60 ساعت

--

دوره python

20 ساعت

--