دوره ها


دوره مقدماتی ArcGIS

۶۰ ساعت

رایگان

دوره پیشرفتهArcGIS

۶۰ ساعت

رایگان

آشنایی با EarthEngine

۶۰ ساعت

1,600,000 تومان


دوره رایگان Python

۶۰ ساعت

--

دوره آموزشی ENVI

۶۰ ساعت

--

حل تمرین ژئودزی و محاسبات

۶۰ ساعت

--

نقشه برداری ٰژئودتیک

۶۰ ساعت

--

کنترل پروژه

۶۰ ساعت

--

حل تمرین تعدیل و سرشکنی

۶۰ ساعت

--