دوره ها

>>

Rs & GIS


دوره مقدماتی ArcGIS

۶۰ ساعت

رایگان

دوره پیشرفتهArcGIS

۶۰ ساعت

رایگان

آشنایی با EarthEngine

۶۰ ساعت

1,600,000 تومان


دوره آموزشی ENVI

۶۰ ساعت

--